GS, NGND Lê Đình Kỵ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1923

Năm mất: 2009

Nơi sinh: Quảng Nam

Chức danh: Giáo sư

Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội từ 1956 - 1978

Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ) từ 1980 - 1998

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM

Nhiều năm liền là ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch hội đồng lý luận-phê bình của Hội Nhà văn TP.HCM.

Được công nhận chức danh GS năm 1984 và danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 1988. 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

Thảo luận về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô // Nghiên cứu Văn học, số 4/1960.
Mấy cảm nghĩ về thơ Tố Hữu từ sau tập Việt Bắc // Nghiên cứu Văn học, số 12/1960.
Mấy đính chính cần thiết // Nghiên cứu Văn học, số 2/1963.
Tơ tằm và chồi biếc // Nghiên cứu Văn học, số 1/1964.
Nguyễn Du và đạo đức phong kiến // Tạp chí Văn học, số 9/1965.
Thơ miền Nam theo đà tiến lên của cách mạng // Tạp chí Văn học, số 7/1966.
Một số vấn đề đáng quan tâm trong việc thể hiện nhân vật anh hùng // Tạp chí Văn học, số 9/1967.
Tính khách quan của sự thể hiện nhân vật trong Truyện Kiều // Tạp chí Văn học, số 4/1967.
Đông kinh nghĩa thục, một bước phát triển mới của thơ yêu nước // Tạp chí Văn học, số 6/1968.
Những biển cồn hãy đem đến trong thơ (Đọc “Hoa ngày thường - Chim báo bão” của Chế Lan Viên) // Tạp chí Văn học, số 7/1968.
Thơ Tố Hữu và công cuộc thống nhất Tổ quốc // Tạp chí Văn học, số 2/1976.
Từ ấy, từ khi có Đảng // Tạp chí Văn học, số 1/1980.
Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

Phương pháp nghệ thuật: Nxb Giáo dục, 1962.
Đường vào thơ. (Tập I, Tập II). Nxb Văn học 1969.
Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực thời đại Nguyễn Du. Nxb Khoa học Xã hội, 1970.
Cơ sở lý luận văn học, tập 4. Nxb Giáo dục, 1971.
Sáng mắt sáng lòng. Nxb Văn học, 1978
Thơ Tố Hữu. Nxb Đại học, 1979.
Tìm hiểu văn học. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1984.
Nguyên lý văn học. Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1986.
Phương pháp sáng tác. Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1986.
Nhìn lại tư tưởng văn nghệ thời Mỹ - Nguỵ. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986.
Thơ với Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh. Nxb Cửu Long, 1988.
Hiểu đúng đắn Truyện Kiều. Nxb Đồng Tháp, 1988.
Thơ mới những bước thăng trầm. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1988.
Trên đường văn học (2 tập). Nxb Văn học, 1995.
Nghiên cứu phê bình văn học. Nxb Giáo dục, 1998.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.